De Ware Tijd

INGEZONDEN: Aandacht vragen? – DWTonline.com


07/02/2018 20:30

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

Op 2 februari 2018 hield minister Kajsa Ollongren (1967) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens vicepremier van Nederland, de 21ste editie van de Ien Dales-lezing. Ien Dales (1931-1994) was eveneens minister van Binnenlandse Zaken en zette zich in voor de emancipatie van vrouwen. Ter nagedachtenis aan Dales wordt de lezing gehouden. Vorig jaar werd de verhandeling verzorgd door onze landgenoot de bekende topadvocaat Gerard Spong op 27 januari. Ook Anil Ramdas (1958-2012) heeft in 2005 deze lezing voorgedragen.

Het betoog van de inleiders – die prominenten zijn uit de
Nederlandse samenleving – is een mogelijkheid zich uit te laten
over het non-discriminatiebeginsel. Deze keer stond reeds langere
tijd één om aandacht vragende Surinamer in het middelpunt van de
belangstelling, nu als kandidaat van Forum voor Democratie (2015,
FvD) die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 twee zetels
behaalde.

Deze persoon genaamd Yernaz Ramautarsing (1987) vertrok op
tweejarige leeftijd naar Nederland en houdt zeer dubieuze
redeneringen erop na, waarbij ik als psycholoog de vraag stel of
hij wellicht niet bepaalde psychische aandoeningen heeft waarvoor
behandeling noodzakelijk is. Zijn vaak narcistische getinte
opvattingen leveren in ieder geval geen wezenlijke bijdragen om
problemen die te maken hebben met discriminatie, vooroordelen en of
racisme in de Nederlandse samenleving op te lossen.

Dales-lezing 2018

Bij haar presentatie wees minister Ollongren erop dat
Ramautarsing verachtelijke ideeën erop nahoudt die de samenleving
verdelen, althans discriminerend uitpakken. Volgens voornoemde
personage zijn mensen met een donkere huidskleur in de Nederlandse
samenleving minder intelligent dan andere rassen. Bovendien wordt
hierom een verband gelegd tussen succes op de arbeidsmarkt en het
intelligentie quotiënt. Het IQ is een uiterst dubieuze graadmeter
die in de westerse wereld is uitgevonden en dikwijls culturele bias
vertoont.

Bovendien zijn voornoemde tests niet altijd toepasbaar voor alle
groepen in een samenleving. Hierover is heel veel adequate
wetenschappelijke literatuur gepubliceerd waarbij niet een
eenduidige referentie- alsmede interpretatiekader genoteerd kan
worden.

Ollongren vroeg aan de oprichter van FvD of hij zich van
genoemde statement(s) wilde distantiëren waarop Thierry Baudet
(1983) aankondigde een klacht bij de politie in te dienen tegen de
minister wegens smaad en laster. Op een persconferentie verschoonde
hij zich van discriminatie op basis van ras en of uiterlijke
afkomst van zijn partij. Uiteraard gaat het in dit stuk niet om FvD
maar om de persoon Ramautarsing die de veroorzaker is van deze
ernstige rel.

Het moge duidelijk zijn dat juist vanwege verschillen tussen
mensen die menigmaal de superioriteit van rassen benadrukken
alsmede racisme stimuleren, alle rassentheorieën zijn verworpen.
Het enige ras dat bestaat, is het menselijk ras op basis van
gelijk- voorts gelijkwaardigheid. En mensen beoordelen op basis van
dubieuze intelligentietests vind ik natuurlijk afschuwelijk. Het
brengt zeer zeker onder andere de democratie, rechtstaat en of een
vrije- en open samenleving in gevaar.

Maar nog verraderlijker is dat een geboren Surinamer uitspraken
doet die de hele groep in een ongunstig daglicht kunnen plaatsen.
Zowel in Suriname als in Nederland zijn wij niet geholpen met
populistische praatjes alsmede ressentimenten. Zelfs als
gepretendeerd wordt dat ze een wetenschappelijke achtergrond
hebben. Dat is juist gevaarlijk! Want wat is wetenschappelijk? Ik
ken figuren die brullen wetenschappelijke visies erop na te houden
maar bijvoorbeeld minachting alsmede haat tegen de medemens
oproepen.

Nog steeds zijn politieke partijen in ons land georganiseerd op
basis van etnische afkomst. Sommige van deze partijen propageren
meer dan een politieke partij te zijn. Wellicht willen zij zulks
nader onderbouwen want er bestaat een wet op de politieke partijen
in Suriname die de wettelijke kaders aangeeft. Toch? Hoe kun je dan
toch meer dan een politieke partij zijn. Deze uitspraak lijkt een
contradictio in terminis te zijn!

Populisme

De lering die wij wellicht moeten trekken voor onszelf is dat we
moeten oppassen voor leugenachtige praatjes. Zelfs in het rijke
Westen probeert men de kiezer te bedonderen door het doen van onder
andere beloften en uitspraken die niet waargemaakt kunnen worden.
Dat is precies wat wordt bedoeld met populisme! Wij moeten ons
daartegen wapenen. Sommige politici hebben reeds bewezen wars te
zijn van het algemeen belang.

Ramautarsing beweert tevens dat borstvoeding en het niet slaan
invloed hebben op het IQ van kinderen. Dat kan hij wellicht
wetenschappelijk onderbouwen. Doch ik durf met een zekere mate van
stelligheid te beweren dat bijna alle wetenschappen die volgens
bepaalde theorieën bewijs leveren nog niet altijd betrouwbaar,
valide alsmede generaliseerbaarheid hoeven te zijn. Zowel in de
sociale- als exacte wetenschappen zijn er grenzen aan de
geprononceerde stellingen.

Dat er toch mensen zijn die hun oor te luister leggen bij
schaamteloze politici vind ik erg jammer. Vooral als het kiezers
zijn die massaal hun stem op deze personen uitbrengen. Vaker zijn
politici personages die op slinkse wijze uw stem willen veroveren.
Ik merk dat zowel in Nederland als Suriname deze trend zichtbaar
wordt waarop ik u wil attenderen. Zou het evenzo mogelijk zijn dat
Ramautarsing wel is geslagen (mishandeld) door zijn ouders,
wellicht geen borstvoeding heeft gehad? Hoe komt deze in ons land
geboren Surinamer anders aan zijn curieuze uitspraken? Is dit niet
een onjuiste manier van aandacht vragen?

Robby RoeplallSource link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top