De Ware Tijd

IVAN FERNALD: Reflectie op ons onderwijs – deel 8


11/08/2017 18:00

Blijdschap en verbijstering bij uitslag Havo 3, drie jaar geleden.-.

Blijdschap en verbijstering bij uitslag Havo 3, drie jaar geleden.-.
 

ACHTERGROND
De recente uitslagen van de vwo en havo-examens hebben heel wat stof doen opwaaien. Vanuit vrijwel alle geledingen van de samenleving zijn er ontevredenheidsbetuigingen en alom is er een gevoel van teleurstelling ontstaan. Verwijten worden geslingerd naar de overheid, vakbond, leerkrachten maar er is ook enige kritiek op leerlingen vanwege het ongemotiveerde gedrag.

Tekst: Ivan Fernald – beeld: dWT /
Archief

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC)
blijkt maar niet bij machte te zijn om het onderwijs in rustig
vaarwater te koersen en successievelijk te werken aan opbouw. De
incidenten zijn talrijk en er is zelfs sprake van een verstoorde
relatie tussen minister en onderwijsvakbond. Het MinOWC heeft aan
vertrouwen ingeboet en het onderwijs heeft zijn glans verloren. De
onderwijsresultaten zijn al jaren een bron van zorg. Functionele
groeperingen hebben uiteenlopende opvattingen met betrekking tot de
bedroevende resultaten. Ouders verkeren in het ongewisse.
Leerlingen zijn wanhopig en zien door de bomen het bos niet meer.
Havo presteert sinds jaar en dag ondermaats. In dit artikel wordt
havo nader belicht.

Resultaat direct geslaagden havo

Het landelijk percentage havo direct geslaagden in 2017 is 44 en
dat is 1 procent hoger dan het vorige jaar. Er zijn grote
verschillen in prestatie tussen scholen maar ook schommelingen van
percentages in opeenvolgende jaren zonder dat er een aannemelijke
verklaring wordt gegeven. Het beste resultaat is gerealiseerd door
Scholengemeenschap Maho. Deze kleine school in Saramacca heeft 59
procent direct geslaagden. Het resultaat van diverse scholen ligt
tussen 33 en 59 procent.

Havo mag niet tevreden zijn met een landelijk resultaat direct
geslaagden van 44 procent. Er zijn in totaal elf dagopleidingen
voor havo. Daarvan zijn er vijf scholen die in 2017 boven het
landelijk gemiddelde gepresteerd hebben. Die scholen zijn: SG Maho,
SG Nickerie, Henri Hassankhan Scholengemeenschap (HHS), SG Sanatan
Dharm en HHS Dependance. De enige school die significant minder
scoort ten opzichte van 2016 is SG Kwatta. Deze school valt terug
van 67 naar 35 procent.

Directgeslaagden Havo 2017

Zondebok

De stakingen en de daarbij gepaard gaande lesonderbrekingen zijn
natuurlijk nooit gunstig voor het onderwijsleerproces. De
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs in DNA houdt de
vakorganisatie verantwoordelijk voor het slechte resultaat. Echter,
de aanname dat het onbevredigende schoolresultaat in 2017 te wijten
is aan de staking van onderwijsgevenden wordt niet bevestigd door
de beschikbare data.

Het resultaat direct geslaagden op vwo is ten opzichte van 2016
weliswaar geslonken met 10 procent naar een teleurstellend
resultaat van 54 procent maar er zijn ook scholen die significant
beter gescoord hebben zoals SG Maho en SG Tamanredjo.

De landelijke percentages van havo zijn vrijwel stationair
gebleven. Havo scoort in 2017 gemiddeld 44 procent terwijl het
vorig jaar 43 procent bedroeg. In 2015 was het resultaat veel
slechter (32 procent) terwijl er geen noemenswaardige
lesonderbrekingen waren.

De focus moet gelegd worden op het verzorgen van kwalitatief
goed onderwijs en het voorkomen van situaties die aanleiding kunnen
geven tot stakingen. Overeenkomsten worden niet altijd door de
overheid nageleefd. Zo langzamerhand heeft de mening postgevat dat
slechts met krachtige acties belangen kunnen worden
veiliggesteld.

Uitschieters in een turbulent jaar

Statistieken wijzen uit dat er scholen zijn die ondanks
onderwijsstakingen aanmerkelijk betere resultaten hebben geboekt.
Een goed voorbeeld hiervan is de Henri Hassankhan Dependance, met
een verrassende sprong voorwaarts van 29 procent in 2016 naar 45
procent direct havo-geslaagden in 2017. Dat is een opmerkelijke
stijging in een nogal turbulent jaar.

SG Tamanredjo die in 2016 een schamel resultaat had van 29
procent direct geslaagden scoort nu 44 procent, een toename van 15
procent. SG Tamanredjo verdient enige aandacht omdat de cijfers
uitwijzen dat voor zowel vwo als havo het resultaat significant
verbeterd is. SG Tamanredjo heeft het beste resultaat behaald met
een slaagpercentage van 67 procent voor vwo. Dat is een toename van
12 procent ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit geeft
aanleiding om na te gaan welke doeltreffende maatregelen zijn
genomen om de opgelopen achterstanden weg te werken. Wat is de
succesformule? De directeur van SG Tamanredjo beroept zich op een
combinatie van factoren die geleid heeft tot de progressie. In het
bijzonder noemt hij op: het verschijnsel van een kleine school, een
gedreven docentenkorps, motiveringssessies en inhaallessen.

Duurzaamheid

De statistieken laten zien dat er over een reeks van jaren
schommelingen zich voordoen in slaagpercentages. Een opgaande lijn
wordt doorgaans niet vastgehouden. SG Tamanredjo is in het verleden
tamelijk wisselvallig geweest in schoolprestaties. In 2015 bedroeg
het percentage direct geslaagden 38. Daarna was er een terugval
naar 29 procent in 2016 om vervolgens in 2017 op te klimmen naar 44
procent.

Toelating mulo naar havo en doorstroming

De enorme inefficiëntie wordt zichtbaar indien wij de
toelatingspercentages en de doorstroomdata in beschouwing nemen.
11.336 leerlingen hebben in 2016 deelgenomen aan de
mulo-toelatingstoets naar havo van wie amper 1.035 voldaan heeft
aan de norm. Een select gezelschap van 9,1 procent is in 2016
geslaagd voor toelating havo.

Inmiddels is vernomen dat het toelatingspercentage 2017 van mulo
naar havo 10,4 procent bedraagt. 11.560 kandidaten hebben meegedaan
aan de toets van wie 1.204 zijn geslaagd. Het percentage voor
toelating havo is in de afgelopen tien jaar nooit boven 14 procent
uitgekomen.

Slide3

Slechts een derde deel gaat over

Havo is een tweejarige opleiding waarvan de meeste leerlingen er
drie jaar over doen. Nagenoeg 40 procent van de leerlingen blijft
zitten in het eerste jaar van dit onderwijstype.

Ik heb gemeend om de overgangscijfers van het Openbaar Atheneum
(Havo 1) en Havo 3 nader te beschouwen. Dat zijn de grootste
scholen die de meeste kandidaten afleveren. Ik baseer mij op de
gegevens tot en met 2015 omdat recente data niet voor handen
is.

(Data 2015. Overgangscijfers. Bron: Onderzoek en
Planning MinOWC)

Overgangscijfers Havo

Minder dan een derde deel van de studenten wordt bevorderd naar
het examenjaar havo. Indien de zittenblijvers en drop-outs
(voortijdige schoolverlaters) in beschouwing worden genomen blijkt
dat 70 procent van het Openbaar Atheneum (Havo 1) in 2015 niet
doorstroomt. Voor Havo 3 is het 68,7 procent. Het percentage
drop-outs is ook bijzonder hoog. Als de overgangspercentages van
deze grote scholen representatief zijn voor alle havo-scholen, dan
mogen wij aannemen dat slechts 32 procet doorstroomt naar de
examenklas. (Dit getal is naar boven afgerond).

In 2014 hebben 11.128 kandidaten meegedaan aan de
toelatingstoets van wie slechts 1.345 leerlingen zijn geslaagd. Van
deze groep is 32 procent in 2015 bevorderd naar de examenklas. Dat
komt overeen met een aantal van 430 studenten. Het landelijk
eindresultaat havo (na herexamen) in 2016 was 60 procent. Indien
dit percentage in relatie gebracht wordt met de groep van 430
studenten die doorgestroomd is naar de examenklas, dan zal blijken
dat slechts 258 studenten uit deze groep slagen.

Neemt u er nota van:Uit de groep van 1.345 studenten die in 2014
is toegelaten tot havo gaan 430 over in 2015. Vervolgens slagen er
ongeveer 258 studenten voor het examen in 2016.

Deze exercitie geeft aan hoe inefficiënt dit onderwijstype is.
De doorstroming laat te wensen over. Voor een exacte berekening
moeten de afzonderlijke percentages en aantallen van de diverse
havo-scholen in kaart gebracht worden. Die data is vooralsnog niet
volledig beschikbaar.  ◊  (Wordt
vervolgd
)

Ivan Fernald

Ivan Fernald was twintig jaar directeur
van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief
Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het
kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in
de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie
ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information
Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op
het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder
publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie
wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.


Share on Facebook


 
  

Gerelateerde Paramaribo Post artikelenSource link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top