De Ware Tijd

SKORO TORI: Spijbelgedrag en schoolverzuim


16/07/2017 16:00

SKORO TORI: Spijbelgedrag en schoolverzuim


 

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie – illustratie:
Edward Wong Loi Sing

TIJDENS EEN WERKBEZOEK vorige week in het westelijke district
Nickerie, deed ik een restaurant aan om voor de inwendige mens te
zorgen. Daar zag ik twee kinderen op straat spelen, terwijl het
schooltijd was. Ik vroeg meteen waarom zij niet in de klas waren.
Natuurlijk bleef het antwoord op mijn vraag jammer genoeg uit.
Tijdens het zondagse praatprogramma van een lokaal radiostation
werd ook aandacht besteed aan het verzuim van leerlingen. Tijdens
een werkbezoek vorige week in het westelijke district Nickerie,
deed ik een restaurant aan om voor de inwendige mens te zorgen.
Daar zag ik twee kinderen op straat spelen, terwijl het schooltijd
was. Ik vroeg meteen waarom zij niet in de klas waren. Natuurlijk
bleef het antwoord op mijn vraag jammer genoeg uit. Tijdens het
zondagse praatprogramma van een lokaal radiostation werd ook
aandacht besteed aan het verzuim van leerlingen.

Bijzonder waren de opmerkingen over het chronisch probleem van
afwezigheid in het binnenland. Het schijnt dat daar volwassenen met
gemak kinderen niet naar school sturen. Spijbelgedrag en
schoolverzuim nemen vooral in het binnenland erge vormen aan. De
meningen over dit probleem lopen uiteen bij directeuren van
basisscholen. Spijbelgedrag is volgens directeur Haidy Lindveld
slechts voor een kleine minderheid van leerlingen een probleem. Het
komt wel eens voor dat leerlingen wegblijven, maar dit heeft
volgens Lindveld geen structureel karakter. Lindveld zegt ook dat
het gewoon weg bestraffen van spijbelgedrag geen duurzame oplossing
teweeg brengt.

Positief schoolklimaat

EEN BELANGERIJK ANTWOORD ligt in het scheppen van een positief
schoolklimaat. Dat betekent dat het hele schoolteam investeert in
het creëren van een klimaat waarin leerlingen verbondenheid,
geborgenheid en veiligheid ervaren. Een dergelijk leefklimaat helpt
probleemsituaties bij hen te voorkomen. De school is dan een plaats
waar zij zich thuis voelen. Een positieve schoolcultuur is een
belangrijke basis ter voorkoming van probleemgedrag, waaronder
spijbelen.

Op basis van de eigen situatie kan elke school nagaan of de
noodzaak voor een eigen uitgewerkt spijbelbeleid aanwezig is. Een
goed begin is het produceren van een brochure waarin een aantal
vragen over het beleid rond spijbelen en afwezigheden opgenomen
wordt. Deze vragen kunnen dienen als leidraad om een eventueel
spijbelbeleid kritisch te bekijken of om te helpen bij het
ontwikkelen van zo een spijbelbeleid.De brochure biedt natuurlijk
geen pasklare antwoorden, maar geeft scholen wel de ruimte om op
basis van de eigen situatie rond dit onderwerp te werken. Een
efficiënt spijbelbeleid maakt deel uit van een veel ruimer
schoolbeleid: spijbelen blijft echter bij genoeg scholen nog steeds
een probleem. Terecht wordt spijbelen gekoppeld aan schoolmoeheid
en antisociaal gedrag. Wetenschappelijk onderzoek legt de samenhang
bloot tussen enerzijds spijbelen en het behalen van slechte
schoolresultaten (met zittenblijven dan wel vroegtijdig
schoolverlaten als mogelijk gevolg) en anderzijds spijbelen en
jeugddelinquentie.

Occasionele Spijbelaars

Vaak werken ouders echter mee aan wat men “luxe verzuim”
noemt

BIJ DEZE OCCASIONELE spijbelaars moet men het probleem in juist
perspectief plaatsen. Het spijbelgedrag is hier meestal een
voorbijgaand fenomeen dat zich binnen de puberteit afspeelt. De
puber probeert, door zich af te zetten tegen bestaande normen,
aansluiting te zoeken bij leeftijdsgenoten, zijn eigen identiteit
te ontwikkelen. Scholen kunnen deze jongeren behulpzaam zijn door
juist normen te stellen en die op een consequente manier uit te
voeren. Door normen te stellen zullen leerlingen gestimuleerd
worden eigen verantwoordelijkheden binnen de school op te nemen. Om
occasioneel spijbelen aan te pakken, is natuurlijk de steun van de
ouders nodig. Vaak werken ouders echter mee aan wat men “luxe
verzuim” noemt. Leerlingen gaan dan bijvoorbeeld buiten de
schoolvakanties op vakantie, komen systematisch te laat op school
omdat de ouders de beginuren van de lessen weigeren te respecteren.
Of zij verzuimen opzettelijk om niet aan een moeilijke toets deel
te nemen. Een duidelijk maatschappelijk signaal is hier absoluut
nodig. Als de school aan sancties tegen onwillige ouders denkt, dan
moet men zich vooral op die groep richten.

Oplossing

BIJ DE BESTRIJDING van spijbelgedrag ligt de nadruk op het
voorkómen dat dit wangedrag uitmondt in een langdurige criminele
loopbaan. In veel gevallen is er weinig reden tot zorg: bij de
meeste leerlingen die een enkele keer met de politie of justitie in
aanraking komen, blijft het gelukkig daar bij. Een eerste vraag die
zich opdringt als men iets aan spijbelen wil doen, is: hoe ontstaat
spijbelgedrag nou precies? Enkele belangrijke redenen waarom
leerlingen vooral op voj-niveau spijbelen zijn: problemen thuis,
groepsdruk en negatief schoolklimaat. Vroegtijdige detectie van het
probleem voorkomt dat het ongewenste gedrag zich los van de
onderliggende oorzaken gaat ontwikkelen. Het verlaagt het risico op
gewoonte spijbelen en biedt optimale kansen voor het oplossen van
het probleem.

Nadat men het spijbelgedrag heeft vastgesteld, is het belangrijk
zich af te vragen waarom iemand spijbelt. De vraag naar de
betekenis van het spijbelgedrag is essentieel omdat men hierdoor
vermijdt aan symptoombehandeling te doen en het risico op een
repressief optreden zo vermindert. Het is belangrijk dat degene die
het spijbelgedrag vaststelt, eventueel in overleg met anderen, een
gesprek met de leerling aangaat om de onderliggende motieven bloot
te leggen. Verschillende personen kunnen hierbij een rol
spelen.

Leerlingen kunnen bij het opstellen van de regels op school een
bijzondere bijdrage leveren. De school moet zorgen voor een warm en
verwelkomend klimaat voor leerlingen en hun ouders. Dit geldt zeker
ook voor de zogenaamde minder makkelijke ouders. Niet alleen, zoals
vaker het geval is, dat ouders alleen welkom zijn wanneer de
problemen met het kind niet meer door de beugel kunnen en
vervolgens met afschrijven wordt bedreigd. Een alerte houding van
de school bij spijbelen is noodzakelijk. Niet alleen het recht op
onderwijs, maar ook rechten in het onderwijs moeten centraal staan
bij het aandragen van oplossingen voor het spijbelprobleem.◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 8
juli.


Share on Facebook


 
  Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top